Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


wd:administraatorile:suunamine

Suunamise funktsionaalsuse seadistamineSuunamiste rollide seadistamine

Milleks?

Suunamiste rollid tähendavad dokumendiringluse tegevusi. Näiteks võivad suunamiste rollideks olla „kooskõlastamiseks“, „täitmiseks“, „allkirjastamiseks“ jne.

Kuidas seadistada?

 1. Valige menüü „Haldamine“ → „Töölaua admin“ → „Valikud“.
 2. Avaneb valikute aken. Klõpsake valiku „Suunamise tüübid“ nime peal.
 3. Avaneb suunamise tüüpide vaatamise aken, kus näete olemasolevaid suunamise tüüpe, kui neid on varasemalt lisatud.
 4. Uue suunamise tüübi lisamiseks klõpsa nuppu „Muuda“.
 5. Avaneb suunamise tüüpide muutmise aken, kus uue tüübi lisamiseks sisestage soovitud suunamisroll plokki „Uued“.
 6. Lisatud suunamise rolle kuvatakse suunamiste plokis. Soovi korral saate muuta valikus kuvatavate suunamise rollide järjekorda. Selleks klõpsake valikute muutmise aknas vastavaid noolekesi.

Valitud suunamisrollide kuvamine andmetüüpide juures

(WD 5.2.3)

Kõikidel andmetüüpidel saab seadistada, milliseid suunamisrolle kuvatakse suunamise lisamisel. Selleks tuleb minna andmetüübi muutmisesse ning valida suunamisrollid, mis jäävad valikusse. Teisi suunamisrolle edaspidi kasutajatele enam ei kuvata. Kui pole mitte ühtegi suunamisrolli valitud, siis kuvatakse kõiki rolle, mis on töölaua admini liideses valikutes seadistatud.

Kuidas seadistada?

 1. Minge andmetüübihalduse muutmisesse (nupp „Muuda tüüpi“).
 2. Suunamiste plokis valige suunamisrollid, mida liideses kuvatakse.
 3. Salvestage seadistus.

Suunamisnuppude, staatuste jms seadistamine

Konfiguratsioonifailist on võimalik lasta WD kasutajatoel seadistada suunamisrollide põhiselt (allkirjastamiseks, teadmiseks jne) järgnevat:

 • suunamisnupu nimetus (vaikimisi nuppude nimetused „Märgi tehtuks“, „Lükka tagasi“, „Tagasiside“);
 • staatus, kui nuppu on vajutatud (nt suunamisrolli „Teadmiseks“ puhul „Tutvunud“, kui on vajutatud „Märgi tutvunuks“ nuppu);
 • kas suunamise tagasi lükkamisel küsida põhjust;
 • kas suunamisega kaasneb eriõigus.

Salvestatud suunamised

Milleks?

Suunamisi ehk dokumendi liikumist töötajate vahel on võimalik salvestada korduvkasutatavaks, et sarnase dokumendiringluse puhul ei peaks alati kõiki osalisi ühekaupa sisestama, vaid saaks korraga valida eelseadistatud dokumendiringluse. Iga kasutaja saab ise luua endale salvestatud dokumendiringluse. Töölaua administraator saab salvestada suunamisi, mis kuvatakse kõikidele kasutajatele.

Kuidas seadistada?

Suunamise salvestamine kõikidele süsteemi kasutajatele suunamise lisamisel

 1. Avage mõni salvestatud dokument ning liikuge plokki „Suunamine“, ning klõpsake nuppu „Lisa uus suunamine“.
  1. Uue suunamise lisamise aknas täitke ära vajalikud väljad vastavalt vajadustele. Vt ka suunamist tavakasutaja juhendist.
 2. Suunamise salvestamiseks tehke linnuke reale „Salvesta suunamine:“, anna suunamisele ehk menetlusringile vastav nimi.
  1. Töölaud - suunamine salvestatakse töölauale ehk kasutamiseks kõikidele süsteemi kasutajatele;
  2. Isiklik - suunamine salvestatakse ainult isiklikuks kasutamiseks;
  3. Ainult käesolev tüüp - suunamist kuvatakse ainult konkreetse andmetüübi juures ])
Suunamise salvestamine kõikidele süsteemi kasutajatele haldamise menüüst

 1. Valige „Haldamine“ → „Salvestatud suunamised“.
 2. Klõpsake „Lisa uus“.
 3. Avaneb uue salvestatud suunamise lisamise aken.
  • Nimi - salvestatud suunamise nimi, mida kuvatakse suunamise lisamisel.
  • Suunamise tüüp:
   • Paralleelsuunamine - kõik isikud saavad dokumendi korraga. Sobib näiteks informatsiooni edastamise puhul.
   • Järjestiksuunamine - asjaosalised saavad dokumendi üksteise järel. Sobib näiteks kooskõlastusringi puhul.
  • Nähtavus:
   • Töölaud (valitav ainult töölauaadministraatori õigustes) - suunamine salvestatakse kõikidele kasutajatele;
   • Isiklik - suunamine salvestatakse isiklikuks kasutamiseks ehk ainult endale;
   • Tüübid - nende andmetüüpide juures kuvatakse salvesatatud suunamist.
  • Näita avalehel - suunamist näidatakse suunaja avalehel „Muud suunamised“ plokis (e suunaja saab suunamistegevuste täitmist jälgida)
  • Noppimiseks - ülesanne suunatakse paralleelsuunamisega täitmiseks korraga kahele inimesele ning ülesande täidab ainult üks inimene s.o esimene, kes oma ülesande üles nopib.
  • Teavitamine.
   • E-posti teel kohe - sellele isikule, kes on valitud „Kellele“ väljale, saadetakse suunamise kohta kohe e-postiteavitus.
   • E-posti teel … enne tähtaega - juhul kui määrate suunamistegevusele tähtaja, saate seadistada, kui palju aega ennem saadetakse suunamise kohta e-postiteavitus.
   • SMS-i teel kohe - sellele isikule, kes on valitud „Kellele“ väljale, saadetakse suunamise kohta kohe SMS-teavitus.
   • SMS-i teel … enne tähtaega - juhul kui määrate suunamistegevusele tähtaja, saate seadistada, kui palju aega ennem saadetakse suunamise kohta SMS-teavitus.
  • Roll - tegevus, mida tuleb dokumendiga teha.
  • Kellele - isik, kellele suunate dokumendi.
  • Tähtaeg ning kellaaeg - saate seadistada tähtaja, et saadetaks teavitus juhul kui suunamistegevus on tegemata. Vt teavitamist ülalt.
 4. Kui valikud on tehtud. Vajutage „Salvesta“.

Salvestatud suunamise kustutamine

 1. Valige „Haldamine“ → „Salvestatud suunamised“.
 2. Salvestatud suunamiste nimekirjavaates klõpsake „Tegevused“ veerus prügikasti ikooni .

Suunamine otsesesele ülemusele

(WD 5.0.2)

Otsest ülemust on võimalik seadistada ka tavakasutajatel.

Milleks?

Saate moodustada suunamisahela, kus üheks lüliks on kasutaja otsene ülemus. Igal kasutajal võib otsene ülemus erinev olla, see määratakse ära kasutajakaardil. Üks salvestatud suunamine võib minna erinevatele isikutele olenevalt sellest, kes on kasutaja otseseks ülemuseks määratud. Nt võib olla tarvidus seadistada salvestatud suunamised puhkuse avalduse tüübile, kus iga töötaja peab kooskõlastama puhkusele mineku soovi oma otsese ülemusega. Kui järgmised suunamisahela töötajad on kõikide struktuuriüksuste/osakondade lõikes samad, siis piisab ühest salvestatud suunamisest terve töölaua ulatuses.

Kuidas seadistada?

 1. Määrake otsene ülemus kasutajakaardi kaudu. Üksuste lahenduse puhul tuleb veenduda, et kasutajal oleks õigus gruppi valida.
 2. Suunamise salvestamiseks valige „Haldamine“ → „Salvestatud suunamised“. Klõpsake „Lisa uus“.
 3. „Lisa uus salvestatud suunamine“ aknas klõpsake grupi ikooni.
 4. Avaneb grupivalik, kus linnutage valik „Otsene ülemus“.
 5. Klõpsake „Vali“. Otsene ülemus on valitud. Lisage suunamisrollid ning soovi korral teised isikud, kellele suunamine peaks minema.

Suunamise kiirvalik "Mina ise"

(WD 5.1.1)

Milleks?

Saate moodustada suunamisahela, kus üheks lüliks on kasutaja ise. Nt võib tarvidus olla seadistada salvestatud suunamised lähetusetaotluse tüübile, kus lähetaja ise on suunamisahela kõige viimane isik, et saada teavitus lähetustaotluse aktsepteerimisest.

Kuidas seadistada?

 1. Suunamise salvestamiseks valige „Haldamine“ → „Salvestatud suunamised“. Klõpsake „Lisa uus“.
 2. „Lisa uus salvestatud suunamine“ aknas klõpsake grupi ikooni.
 3. Avaneb grupivalik, kus linnutage valik „Mina ise“.
 4. Klõpsake „Vali“. „Mina ise“ ehk salvestatud suunamise kasutaja on valitud. Lisage suunamisrollid ning soovi korral teised isikud, kellele suunamine peaks minema.

Suunamiste reeglid

Milleks?

Suunamiste reeglid võimaldavad korduvkasutuseks omavahel liita kaks või enam salvestatud suunamisahelat nt järjestiksuunamine rolliga kooskõlastamiseks otsesele ülemusele + paralleelsuunamine rolliga kinnitamiseks ettevõtte juhatusele (noppimiseks) + paralleelsuunamine rolliga täitmiseks personaliosakonnale (noppimiseks). Seejuures saate seadistada, millise suunamistegevuse staatuse peale käivitatakse järgmine suunamisahel.

Kuidas seadistada?

 1. Tehke salvestatud suunamised, mida soovite omavahel kombineerida. Vt lähemalt salvestatud suunamiste lisamist siit
 2. Kui salvestatud suunamised on tehtud, vajutage nuppu
 3. Järgnevas vaates kuvatakse olemasolevad suunamiste reeglid. Uue reegli lisamiseks vajutage „Lisa uus“.
 4. „Lisa uus suunamise reegel“ aknas saate seadistada järgnevat:
  • Algne salvestatud suunamine - kombineeritud suunamisahela esimene lüli;
  • Tekita järgmine suunamine, kui - suunamissündmus, mille peale käivatatakse järgmine suunamisahel. Sündmust saab käivatada juhul kui kõik suunamised on ühesuguses staatuses või kui vähemalt üks staatus on ettemääratud staatuses. Kasutatavateks suunamisstaatusteks on TEHTUD / TAGASTATUD / TAGASI LÜKATUD / TAGASISIDE
  • Järgmine salvestatud suunamine - kombineeritud suunamisahela esimesele lülile järgnev lüli.
 5. Kui seadistused on tehtud, vajutage „Salvesta“.
 6. Teile kuvatakse salvestatud suunamisi koondtabelis ning graafikuna.

Suunamiste edasi delegeerimine

Kasutaja suunamiste edasi delegeerimine

Kasutatav ainult töölauaadministraatori õigustes.

Kõiki kasutajale tehtud suunamisi, mis on staatuses POLE VAADANUD või VAADANUD, on võimalik ühekorraga edasi delegeerida uuele kasutajale. Vt kasutaja suunamiste edasi delegeerimist kasutajate teema alt.

Suunamise edasi delegeerimine kande põhiselt

(WD 5.1.1 - 29.05.2015)

Kandel olevaid suunamisi on võimalik ühekaupa edasi delegeerida soovitud isikutele. Delegeerimisvõimalus on isikul, kellele suunamine tehti; suunajal ning töölauaadministraatoril.

Vt lisaks kasutajajuhendist.

Suunamiste konfiguratsiooni seadistused

WebDesktopi konfiguratsioonifailis on võimalik seadistada järgmist.

Vaikimisi suunamissätted uue suunamise lisamisel

 1. Suunamise tüüp - paralleel või järjestik;
 2. Näita avalehel - kas vaikimisi näidatakse enda tehtud suunamist avalehel või mitte;
 3. Teavitamine - E-posti teel kohe linnutatud → vähendab võimalust, et kasutajal jääb e-posti teavitus teele panemata.

Eraldi "Minult küsitud tagasiside" plokk

(WD 5.1.1 - 23.03.2015)

Kui vajutatakse nuppu. Suunatakse dokument suunaja avalehele „Muud suunamised“ plokki, kus suunaja näeb, et kasutaja on suunamisele märkinud tagasiside. Alates WD 5.1.1 on võimalik konfiguratsioonifailist aktiveerida eraldi plokk „Minult küsitud tagasiside“, mis tekib suunajale ainult siis, kui tal on tagasisidestamist ootavaid suunamisi.

Vt lisaks tavakasutajajuhendist

Tagasiside staatuses suunamistele ei pea andma tagasisidet

(WD 5.1.1 - 29.05.2015)

Vaikimisi on tagasiside staatuses suunamiste puhul seadistus, et see, kellelt tagasisidet küsitakse, peab tagasisidele ka vastama, et märkida oma ülesanne tehtuks. Vt lisaks siit

Tagasiside staatuses suunamisi on võimalik aga seadistada ka selliselt, et tagasiside staatuses olevatele suunamistele ei pea andma tagasisidet suunamise jätkamiseks, vaid tööülesande saab soovi korral kohe tehtuks märkida.

E-posti teavituste saatja aadress suunaja kasutajakaardilt

(WD 5.1.1 - 22.04.2015)

Suunamiste e-posti teavituste saatja aadressiks on võimalik määrata:

 • asutuse üldaadressit;
 • või siis võetakse see vaikimisi suunaja kasutajakaardilt, seejuures paralleelsuunamisel võetakse suunaja e-postiaadress, järjestiksuunamisel saadetakse teavitus eelmise ülesande täitja e-postiaadressilt (lisandus 22.04.2015).

"Näita minu" filter peal ainult teatud andmetüüpidel

(WD 5.4.0 - 22.01.2018)

Konfiguratsioonis on võimalik lasta seadistada, milliste andmetüüpide puhul näidatakse suunamiste plokis ainult „Näita minu“ filtrit ehk ainult enda suunamisi ning milliste tüüpide puhul on võimalik näha kõiki suunamisi. Selleks tuleb lasta seadistada järgmist konfimuutujat: WEBDK_ROUTING_HIDE_SHOW_ALL_SELECTION = ['juhend', 'yldkaskkiri'];

Tagasi administraatori juhendi avalehele

wd/administraatorile/suunamine.txt · Viimati muutnud: 2019/08/08 02:06 (väline muutmine)