Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


wd:administraatorile:andmetüübihaldus:risttabel

Export page to Open Document format

Risttabeli väli

Milleks?

Risttabel võimaldab luua andmekoosseise mitme tunnuse järgi. Risttabelit kasutatakse nt lähetuste puhul, kus tuleb kajastada erinevaid kululiike koos maksumustega. Risttabelis kasutatakse sageli ka arvutamisfunktsionaalsust, et lihtsustada andmesisestaja tööd.

Kuidas seadistada?

 • Vaata väljade üldiseid seadistusvõimalusi siit.
 • Vaata risttabeli andmete kasutamist trükimallil siit.Plokk "Välimus"

{
"colNames":[
"Nr","Kuupäev","Selgitus"
],
"colModel":[
{"name":"id","index":"id", "width":30, "sortable":false, "editable":false, "hidden":false},
{"name":"kuupaev","index":"name", "width":150, "sortable":false, "editable":true},
{"name":"selgitus","index":"selgitus", "width":100, "sortable":false, "editable":true}
 
],
"caption": "Tööde teenuste eest maksmine"
}


Lõpptulemus - risttabeli lisamisvormTabeli definitsioon

Väli on ettenähtud risttabeli loomiseks, selleks sisestage veergude, nende omaduste ja valemite definitsioonid;

Tabeli read

Sellele väljale sisestatud definitsioonid annavad täiendava võimaluse eeltäita valitud tabeliread uue dokumendi lisamisel. Järgmises näites lisatakse risttabelisse vaikimisi üks rida, kus päevarahaks on 32.00 €

Näite 1 tabeli definitsioon:

{
"colNames":[
"Id","Päevade arv","Päevaraha","Summa"
],
"colModel":[
{"name":"id","index":"id","width":150, "sortable":false, "editable":true, "hidden":true},
{"name":"paevad","index":"paevad", "width":175, "sortable":false, "editable":true},
{"name":"paevaraha","index":"paevaraha", "width":150, "sortable":false, "editable":true},
{"name":"summa","index":"summa", "width":150, "sortable":false, "editable":true}
],
"formulas" : {
 "expr(paevad:1*paevaraha:1)" : "summa:1",
 "sum(summa:first..summa:last)" : "crstbl_setExpFieldValue(\"summa_kokku_b\",result);"
},
"caption": null
}


Näite 1 tabeli read:

[
{"paevaraha":"32.00 €"}
]
Tabeliridade defineerimise näide, kui on soov lisada n-ridu

Tabeliread peavad teineteisest olema eraldatud komadega.
Näite 2 tabeli read

[
{"paevaraha":"32.00 €"},
{"paevaraha":"32.00 €"}
]
Tühi tabelirida I variant

Tühja tabelirea tekitamiseks pane tühik jutumärkide vahele {„paevaraha“:„tühik“} NB! Ei toimi SOSEL väljatüübi puhul.

Näite 3 tabeli read

[
{"paevaraha":" "}
]
Tühi tabelirida II variant

Tühja tabelirea tekitamiseks, kus tabel sisaldab SOSEL väljatüüpi, toimi järgnevalt:

Näite 4 tabeli read

[
{"__act":""}
]
Tabelirea ehk veeru kohustuslikkus

Tabelirea kohustuslikuks seadistamiseks lisa parameeter „required“:true.Numbrivälja kümnendike eraldamine punkti asemel komaga ning kümnendikkohtade arvu määramine

{"name":"currency","index":"currency", "width":75, "sortable":false,
"editable":true, "formatter": "number", "formatoptions":{"decimalSeparator":",", "decimalPlaces": 2}},

Loe lisaks jqGrid Wiki-st...Lähetustaotluse tabeli definitsiooni näide

{
"colNames":[
"Id","Kululiik","Kulude katmise allikas","Kulusumma"
],
"colModel":[
{"name":"id","index":"id","width":150, "sortable":false, "editable":true, "hidden":true},
{"name":"kululiik","index":"kululiik", "width":175, "sortable":false, "editable":true, "classifier" : "Kululiik"},
{"name":"kulude_allikas","index":"kulude_allikas", "width":400, "sortable":false, "editable":true, "classifier" : "Kulude katmise allikas"},
{"name":"kulusumma","index":"kulusumma", "width":175, "sortable":false, "editable":true}
],
"formulas" : {
"sum(kulusumma:first..kulusumma:last)" : "crstbl_setExpFieldValue(\"summa_kokku\",result);"
},
"caption": null
}

"Tabeli definitsioon" välja täitmisest lähemalt

Esmalt tuleb määrata veergude nimed (atribuut colNames). Alati peab olema esimeseks veeruks “Id” ja ülejäänud jutumärkides ja komaga eraldatud.
Veergude seadete (atribuudi colModel) määramisel on mitmeid võimalusi, nt veeru peitmine, mida tehakse reeglina Id veeru puhul; sidumine klassifikaatoriga (näites toodud teine veerg Kululiik veerus „name“.

Risttabeli veergude võimalikud atribuudid

 • name – administraatori enda poolt tuletatud nimi (kohustuslik märkida) – ei tohi sisaldada täpitähti ja tühikuid;
 • sortable - sorteeritavus (valikud: true, false) „sortable“:true
 • editable - muudetavus (valikud: true, false);
 • width - välja laius;
 • hidden – peidetud (valikud: true, false);
 • align – joondus (võimalikud valikud: left, center, right);
 • classifier – klassifikaator (WD-s määratud klassifikaatori nimi);
  • ajax - klassifikaatorit kuvatakse ajax-valikuna (valikud: true, false) nt „ajax“:true;
  • combo - klassifikaatorit kuvatakse ripploeteluna (valikud: true, false) nt „combo“:true;
 • formulas - valemid;
 • caption - tabeli pealkiri.
 • formatter:number - kasutatakse numbrivormingut;
 • formatoptions: {„decimalSeparator“:„,“, „decimalPlaces“: 2} - kasutatakse kümnendkohtade eraldajat ning komakohtasid on kaks, kasutatakse koos formatter:number
 • translate (WD 5.2.0 - 13.10.2015) - risttabeli veergude tõlkimiseks, nt „translate“ : {„en“:„Currency“,„ru“:„Bалюта“}
 • „display_sosel_id_in_template“:0 - trükimallis ei kuvata tüübi ID-d

Loe seadetest lähemalt jqGrid Wiki-st...
Risttabeli veeru väljatüübid

Kuupäevaväli

Kuupäevavälja seadistamiseks tuleb laienduse nimetuses kasutada date.

Näide:

"name":"x_date","index":"x_date"
 • Mitme kuupäevavälja puhul võib esimese rea laienduse nimetuseks olla nt „x_date“ ning teise rea laienduse nimetuseks nt „y_date“


SOSEL väli ehk ühe objekti valiku väli

Ühe objekti valiku välja seadistamiseks tuleb lisada parameeter, kus 59277 viitab andmetüübi id-le.

"sosel" : 59277


Ühe väärtuse valiku väli

Ühe väärtuse valiku välja seadistamiseks tuleb lisada parameeter, kus „Kululiik“ viitab klassifikaatori üksühele nimetusele.

"classifier" : "Kululiik"


Ühe kasutaja valiku väli

Ühe kasutaja valiku välja seadistamiseks tuleb lisada parameeter:

"sosel" : 2
Mitmerealine tekst

"edittype":"textarea"
Lihtsamad arvutusvalemid

Võimalik on defineerida valemeid.Vt lisaks näite A atribuuti "formulas"

Liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine

Antud järgnevas näites korrutatakse esimeses reas omavahel Hind ja Kurss ning summa kantakse risttabeli vastava rea lõpus “Summa (EEK)” väljale.

\\(sellel väljal defineeritakse arvutustehe)
"expr(price:1*rate:1)" : "sum_eek:1"


 • expr – viitab arvutustehtele, mille järel sulgudes vastav tehe defineeritakse;
 • (price:1*rate:1) – price ja rate tähistavad veergude nimesid ja nr 1 tabeli esimest rida;
 • pärast koolonit kuvatakse valemites tulemus (ehk millisele tabeliveerule arvutustulemus kantakse);Kõikide ridade summa

Risttabeli ridade summad liidetakse ning summeeritakse eraldi väljale (ekspordi nimi “kulud_kokku”).

„sum(sum_eur:first..sum_eur:last)“ : „crstbl_setExpFieldValue(\“kulud_kokku\„,result);“

 • sum(sum_eur:first..sum_eur:last) – kogu tabeli „sum_eur“ veerud (esimene kuni viimane) liidetakse.
 • pärast koolonit määratakse, kus tulemus kuvatakse (kasutades JavaScripti sündmuste defineerimist). Ridade summa arvutamiseks tuleb lisada vormile numbriväli. Numbriväljal peab olema sama ekspordinimi mis on määratud „crstbl_setExpFieldValue(\“kulud_kokku\„,result);“Komakohad arvutustehtes ja lõpptulemuses

"decimalPlaces" : {
"expr" : "2",
"sum" : "2"
},

expr - komad arvutustehtes sum - komad lõpptulemuses

Näide A

NB! Risttabeli veergude definitsioonidesse (colModel) tuleb kindlasti lisada index atribuut.

{
"colNames":[
"Id","Kululiik","Hind","Ilma km","Km","Valuuta","Kurss","Summa (EEK)"
],
"colModel":[
{"name":"id","index":"id", "sortable":false, "editable":false, "hidden":true},
{"name":"name","index":"name", "width":150, "sortable":false, "editable":true},
{"name":"price","index":"price", "width":100, "sortable":false, "editable":true},
{"name":"no_vat","index":"no_vat", "width":100, "sortable":false, "editable":true},
{"name":"vat", "width":75, "sortable":false, "editable":true, "align":"right", "sorttype":"float"},
{"name":"currency","index":"currency", "width":75, "sortable":false, "editable":true},
{"name":"rate","index":"rate", "width":75, "sortable":false, "editable":true, "align":"right", "sorttype":"float"},
{"name":"sum_eur","index":"sum_eur", "width":100, "sortable":false, "editable":true, "align":"right", "sorttype":"float"}
],
"formulas" : {
"expr(price:1*rate:1)" : "sum_eur:1",
"sum(sum_eur:first..sum_eur:last)" : "crstbl_setExpFieldValue(\"kulud_kokku\",result);"
},
"decimalPlaces" : {
"expr" : "2",
"sum" : "2"
},
"caption": "Tööde teenuste eest maksmine"
}
Keerulisemad arvutusvalemid

Liitmine ja korrutamine ühes tehtes

"expr(amount:1* (price:1+add:1))" : "sum:1"

Näide B

{
"colNames":[
 "Id","Ruum","m2","EUR/m2","Kõrvalkulud","Summa","Märkused"
],
"colModel":[
 {"name":"id","index":"id", "sortable":false, "editable":false, "hidden":true},
 {"name":"objekt","index":"objekt", "width":300, "sortable":false, "editable":true, "sosel" : 59277},
 {"name":"amount","index":"amount", "width":175, "sortable":false, "editable":true},
 {"name":"price","index":"price", "width":175, "sortable":false, "editable":true},
 {"name":"add","index":"add", "width":175, "sortable":false, "editable":true},
 {"name":"sum","index":"sum", "width":175, "sortable":false, "editable":false},
 {"name":"notes","index":"notes", "width":175, "sortable":false, "editable":true}
],
"formulas" : {
"expr(amount:1* (price:1+add:1))" : "sum:1",
"sum(sum:first..sum:last)" : "crstbl_setExpFieldValue(\"kogumaksumus\",result);"
},
"decimalPlaces" : {
"expr" : "2",
"sum" : "2"
},
"caption": null
}

Sõidupäeviku näide

{
"colNames":[
"Id","Kuupäev","Sõidu eesmärk","Näit alguses","Lõppnäit","Läbisõit"
],
"colModel":[
{"name":"id","index":"id", "sortable":false, "editable":false, "hidden":true},
{"name":"x_date","index":"x_date", "width":100, "sortable":false, "editable":true},
{"name":"name","index":"name", "width":400, "sortable":false, "editable":true},
{"name":"start","index":"start", "width":100, "sortable":false, "editable":true, "align":"right"},
{"name":"end","index":"end", "width":100, "sortable":false, "editable":true, "align":"right"},
{"name":"kilometrage","index":"kilometrage", "width":100, "sortable":false, "editable":true, "align":"right"}
],
"formulas" : {
"expr(end:1 - start:1)" : "kilometrage:1",
"sum(kilometrage:first..kilometrage:last)" : "crstbl_setExpFieldValue(\"labisoit_kokku\",result);"
},
"caption": null
}

Tagasi administraatori juhendi avalehele

wd/administraatorile/andmetüübihaldus/risttabel.txt · Viimati muutnud: 2023/10/19 12:12 persoon support